AANWIJZINGEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN ARTIKEL OVER EEN WILD DIER

In deze handleiding wordt de naam “lindenaapje” gebruikt. Dit is een fictieve naam die in jouw artikel moet worden vervangen door de naam van het dier waarover het gaat.
Elke keer dat je aan je werkstuk werkt, moet je je logboek invullen. Zo leg je verantwoording af over wat je allemaal gedaan hebt.

Overzicht van dit artikel

Klik hieronder om te lezenKlik hieronder voor de printvriendelijke versies
Het werkstuk zelf   werkstuk
Het logboek  logboek
Het werkplan  werkplan
Het beoordelingsformulier  beoordeling

Het onderwerp en de vraagstelling.

Je gaat op internet gegevens opzoeken over het lindenaapje, en je verwerkt die gegevens tot een artikel.
Het artikel moet bestaan uit twee onderdelen.

Om de hoofdvraag te beantwoorden ga je gegevens opzoeken over een aantal deelvragen.
De deel vragen zijn in elk geval:
  Waar woont het lindenaapje?
  Hoe slapen ze?
  Leven ze in groepen?
  Heeft het lindenaapje een territorium?
  Wat eet het lindenaapje? (dat zijn de prooien)
  Door welke dieren wordt het lindenaapje als voedsel beschouwd? (dat zijn de predatoren) en hoe beschermt het zich tegen deze dieren?
  Hoe plant het lindenaapje zich voort?
Je mag er natuurlijk andere deelvragen aan toevoegen.

Een plan van aanpak maken.

Wat moet je allemaal doen? Hoe ga je dat aanpakken? Wanneer moet het klaar zijn? Hoe ga je je tijd indelen? Hiervoor zit er een planningsformulier in deze studiewijzer.

Informatie verzamelen.

Om een werkstuk te maken, moet je gegevens verzamelen. Die gegevens haal je uit een bron. Je moet een aantal bronnen over jouw onderwerp gebruiken.
Bij dit werkstuk ga je uitsluitend internetpagina's gebruiken.
Alle bronnen moeten vooraf ter goedkeuring aan de docent worden overgelegd

Lezen.

Uit elke bron verzamel je belangrijke gegevens, informatie. Die schrijf je met de hand op losse blaadjes. Dus je maakt van elke bron een uittreksel.in de vorm van een ballonnenschema. Die handgeschreven blaadjes moet je apart inleveren. Voor deze samenvattingen krijg je een apart cijfer.

Het artikel schrijven.

Beantwoord de deelvragen aan de hand van je aantekeningen.
De tekst moet geschreven zijn met je eigen woorden in goed Nederlands.
Doe net alsof je alles navertelt aan je broertje of zusje.
Schrijf in de derde persoon. Dat betekent dat je het woordje "ik" niet mag gebruiken
Hier en daar mag je ter verduidelijking een plaatje aan de tekst toevoegen. Bij elk plaatje hoort wel een bronvermelding.

De indeling van je werkstuk.

Inlevering.

Het artikel moet per e-mail worden ingeleverd als bijlage bij een bericht. Het moet worden gestuurd aan:
thomasmore@lycos.nl
Verder moeten worden ingeleverd: je werkplan (plan van aanpak), het beoordelingsformulier, je samenvattingen en uittreksels (met de hand geschreven) en het logboek..

terug naar boven

Het logboek

In het logboek moet je alles wat je doet voor het werkstuk verantwoorden en documenteren. Elke keer als je voor je werkstuk iets doet, heet dat een sessie, Van elke sessie maak je een verslag in je logboek.

Wat moet er in dat verslag staan?
  De datum
  Het tijdstip waarop je begonnen bent.
  De verrichtingen die je hebt gedaan.
  De producten die je zelf hebt tot stand gebracht.
  Het tijdstip dat je ermee opgehouden bent.
  Een paraaf van je begeleider, na de bespreking van dit formulier.

Voor het verslag worden logboekformulieren verstrekt.
De producten voeg je er als bijlage aan toe.
Alle formulieren en bijlagen komen in een map, je documentatiemap.

Wat zijn producten? Bijvoorbeeld:
  Een werkplan
  De uitwerkingen van opdrachten uit de handleiding.
  Een samenvatting van een webpagina, met bronvermelding.
  Een samenvatting, van een boek, tijdschriftartikel, of wat dan ook, met bronvermelding.
  Een betoog.
  Je beoordelingsformulier
  Een lijst van illustraties, met bronvermelding.
  Een bronnenlijst.
  Et cetera

Wat moet er vooral niet in het logboek komen? Geen afdrukken van webpagina's, fotokopieën, folders et cetera.

Logboekformulier.

Naam: _____________________________________________________

Sessie: ______ Datum: _______________________ Begintijd: _____________________

Eindtijd: _____________________


Verrichting Bijlagenummer(s)
   
   
Paraaf werkstukbegeleider:  


Sessie: ______ Datum: _______________________ Begintijd: _____________________

Eindtijd: _____________________


Verrichting Bijlagenummer(s)
   
   
Paraaf werkstukbegeleider:  


Sessie: ______ Datum: _______________________ Begintijd: _____________________

Eindtijd: _____________________


Verrichting Bijlagenummer(s)
   
   
Paraaf werkstukbegeleider:  


Sessie: ______ Datum: _______________________ Begintijd: _____________________

Eindtijd: _____________________


Verrichting Bijlagenummer(s)
   
   
Paraaf werkstukbegeleider:  
terug naar bovenWerkplan

Naam:_________________________________________ Klas ________

Wat ga ik doen? Waar? Wanneer? Datum klaar
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Werkstuk inleveren      


terug naar boven


BEOORDELINGSFORMULIER ARTIKEL

NAAM:____________________________________________ Klas __________

Onderdeel Opmerkingen Datum Paraaf docent
Plan van aanpak Met docent besproken; ingeleverd.    
Bronnen Ter goedkeuring voorgelegd.    
Samenvattingen van het leeswerk Met de hand geschreven, ingeleverd. (ballonnenschema's)    
Titelpagina. Bevat de titel en naam van de leerling.    
Inhoudsopgave. Titels en paginanummers. Lijst van illustraties met bronvermelding. (URLs)    
Inleiding. (in de derde persoon) Beschrijving, indeling .    
De hoofdstukken. titel, begin op een nieuwe pagina; eigen woorden.    
Bespreking. (in de derde persoon) Samenvatting. Conclusies, eigen mening, met argumenten onderbouwd.    
Bronnenlijst. (aan het eind) Titel, auteur, . URLs    
Gebruik van illustraties. Toepasselijk en op de juiste plaats ingevoegd. Met bijschrift.    
Inlevering. Op tijd ingeleverd, bij thomasmore@lycos.nl Documentatiemap apart aan docent overhandigd    

OPMERKINGEN:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

terug naar boven