Meester P. maakt zich kwaad

.

Zou Van der Linden weer wat hebben?

Ja hoor, hij heeft weer wat!

Om de opbrengsten te verhogen, moet de hoeveelheid gemiste lessen drastisch worden verlaagd.
Door welke oorzaken komen er lessen te vervallen?
* Afwezigheid van leerlingen
* Afwezigheid van docenten en niet alleen door ziekte
* Buitenschoolse activiteiten
* Vergaderingen
* Overige door de sl verzonnen activiteiten (bijvoorbeeld open huis)
(ik heb een klas waarvan al twaalf lessen, dat is bijna 20 %, zijn uitgevallen, terwijl ikzelf niet ziek ben geweest. (kun je nagaan hoe het zou zijn als ik gemiddeld even vaak ziek zou zijn als mijn collegae)

Vergaderingen en buitenschoolse activiteiten worden voortaan na afloop van de lessen gepland. Is dit niet mogelijk, dan vergaderen we maar niet, of dan gaat de buitenschoolse activiteit maar niet door. LESSEN GAAN VOOR.

De schoolleiding moet natuurlijk leiding geven, en dat kan wel eens onprettig zijn. Maar daarnaast moet de schoolleiding haar personeel koesteren: het zorgt immers voor de core business: het daadwerkelijke onderwijs. De sl moet onderwijsondersteunend werken, minder vergaderen (in vergadering wordt de creativiteit van het individu toch maar geblokkeerd, dat is wetenschappelijk bewezen) en meer samenspraak met docenten hebben en geen verbureaucratiserende maatregelen nemen. En als ze toch vergaderen, dan kan dat beslist efficiënter. Men kan verder de notulen publiceren, zodat iedereen kan zien welke belangrijke dingen zijn besproken, en hoe lang er over gedelibereerd is.
Verder ook niet de onaangename werkzaamheden afschuiven, maar daadwerkelijk participeren (TEAM). Belangrijke taken moet ze kunnen delegeren, wat iets anders is dan afschuiven op niet-gemotiveerde docenten ( en dan verwachten dat het wel goed zal komen).
Het LTB moet van een monoloog een dialoog worden, waarin bovendien door sl en docenten gezamenlijk besluiten worden genomen. (Die ene vergadering onder leiding van J. Keijzer was de eerste normale vergadering in 5 jaar).

In de overgangsnormen wordt bij alle klassen het onderdeel studiepunten opgenomen. Een voldoend aantal studiepunten is een voorwaarde voor bevordering. Bij herhaalde absentie wordt het aantal studiepunten drastisch verminderd. Dat betekent dat de leerling moet kiezen: of heel veel inhaalwerk, of blijven zitten, of niet meer afwezig zijn anders dan in uiterste noodzaak.

Er heerst onder leerlingen een mentaliteit van: geen les, of als er toch les is, eerder weg.
Mij wordt verwijtend toegevoegd: wanneer bent U nou eens een keertje ziek? We krijgen nooit aula van U.
Deze mentaliteit moet met kracht worden bestreden. Nooit meer aula! Invaluur met opdrachten. Doorwerken tot de bel, en dus niet voor de bel het lokaal uit. De sl moet hier actief op toezien. Op dit moment kunnen leerlingen in drommen (ook nog een luidkeels schreeuwend) te vroeg de trap af komen, geen directielid dat ze terugstuurt naar de klas.

Een oud plan!!
Is het om de lessen met 10 minuten te bekorten om de zo vrijgemaakte tijd aan Nuttige Bezigheden te besteden. Alleen de invulling was ons niet gegeven.
Hierbij een voorstel om dit plan nieuw leven in te blazen, met invulling en al.
Hoe zullen we deze Nuttige Bezigheden noemen? Ik stel nu even voor: V-lessen, met de V van Verdieping en Verrijking.

De invulling van de V-lessen.
Uitgangspunt is dat de leerlingen verplicht zijn deel te nemen, maar wel kunnen kiezen.
Deelname leidt tot het vergaren van studiepunten, niet deelnemen verlaagt het aantal studiepunten

Elke dag komt er 60-70 minuten vrij, dus per week 300-350 minuten. Dat wil zeggen afgerond 8 lessen van 40 minuten per week, of liever 60-70 minuten per dag.
Op maandag, dinsdag,woensdag en donderdag worden 60 minuten in gezet voor “bijles”, z-uren, werken aan werkstukken et cetera, dus totaal 240.

Op vrijdag worden de resterende minuten ingezet voor buitenschoolse activiteiten. Ook deze zijn verplicht en leveren studiepunten op. De activiteiten kunnen worden geleid door TOA´s, docenten , maar ook door leerlingen. Trouwens, dit hoeft niet altijd de vrijdag te zijn, deze dag kan rouleren door de week. Als deze activiteiten niet elke week worden gehouden, kan men de activiteiten langer later duren op de dagen dat ze wel gehouden worden.
Belangrijk is wel, dat voor zulke activiteiten nooit meer gewone lessen komen te vervallen.
(Ook voor vergaderingen vervallen geen gewone lessen meer, maar hoogstens de V-lessen).

Waaruit kan worden gekozen?
Te denken valt aan:
* Toneel
* Muziek
* Striptekenen
* Excursies
* Schoolkrant
* Natte His club
* Linoleum snijden
* Schaken
* Dammen
* Diverse sporttoernooien
* Turkse les
* Dansen
* Fotoclub
* Et cetera

Tenslotte: een en ander moet op tijd worden georganiseerd.
Aan het begin van het schooljaar moet alles ongeveer klaar liggen.
En verder zou ik willen zeggen: TEAM!

PCM van der Linden.
TEAM was een slogan die door de directie naar het hoofd van de docenten werd geslingerd: Together Each Achieves More.