STUDIEWIJZER
Bovenbouw HAVO/VWO

OVERZICHT VAN ONDERWERPEN

Algemene Studie-aanwijzingen
Effectief leren
Test je studiehouding
Controlelijst voor je logboek
 OriŽntatie op je taken.
Evaluatie van je werkwijze
 Planningsformulier

Reacties naar: picoli@freeler.nl
 
Algemene studieaanwijzingen.

Wat is leren?

Onder leren versta ik alles wat je doet om kennis, vaardigheden en inzicht te verwerven. Dat kan maar op een manier: door intensief met de leerstof bezig te zijn, zowel op school als thuis. Het is daarbij van belang je tijd doelmatig in te delen. Tegenwoordig heeft iedereen het over "leren leren". Wat wordt daar mee bedoeld? Als het eerste leren hetzelfde betekent als het tweede leren, dan staar er onzin. Want als je niet kunt leren, kun je ook niet leren leren, en als je wel kunt leren, hoef je niet te leren leren. Het tweede leren moet dus een andere betekenis hebben; mij is niet duidelijk welke. Ik vermoed echter dat men met "leren leren" bedoelt: "studievaardigheden verwerven". In dit studiehuis gaat het in de eerste plaats om het verwerven van kennis.

Wat is leren niet?
Leren is niet: op het laatste moment alle leerstof achter elkaar in je kop stampen. Bij kleine hoeveelheden leerstof, bijvoorbeeld twee of drie bladzijden, is dat nog te doen; maar een heel hoofdstuk, of een heel boek, is daarvoor te groot. Leren is ook niet: het schrift van een ander of het antwoordenboek overschrijven.
Werkwijze.

Je moet een werkschema maken, en je moet je leerproces documenteren. Daartoe moet je een logboek bijhouden.

Je moet de volgende fasen doorlopen.

  1. Het maken van een studieschema.
  2. Het doorwerken van de basisstof (B-stof).
  3. Het voorbereiden en maken van de diagnostische toets (D-toets).
  4. Het dichten van de hiaten.
  5. Het doorwerken van de verrijkingsstof (V-stof).


Het logboek.

Elke zitting (les, huiswerksessie) wordt als volgt in het logboek opgenomen. Het voorbereiden en maken van de diagnostische toets (D-toets).
Het dichten van de hiaten. Terug naar het overzicht

EFFECTIEF LEREN

De techniek van het leren.

Leren is: bezig zijn met de leerstof. Het leersucces is evenredig met de intensiteit waarmee je studeert (niet met de tijd), en met het aantal herhalingen. Begin met de hoofdlijnen, doe daarna de bijzonderheden. Werk selectief: werk aan dingen die je nog niet kent. Maak zelf samenvattingen, overzichten, schemaís; rangschik de leerstof overzichtelijk. Bij elke herhaling blijft er minder leerstof over die je nog niet kent; daarmee ga je verder. De eindfase is: het memoriseren. Het hele studeren dat je doet komt er eigenlijk op neer dat je toewerkt naar een zo klein mogelijke hoeveelheid te memoriseren werk. Maak een studieschema tot aan de dag van het proefwerk/tentamen; maak een tijdsindeling voor elke dag. Werk intensief: De leer-attitude. Behalve je techniek is ook je attitude belangrijk. Tips om je tegenzin te overwinnen. Terug naar het overzicht

LEERTEST BIOLOGIE:

Heb ik een goede studiehouding?


Kruis op elke regel Ja of Nee aan.
  JA NEE
In de les moet ik eerst uitvoerig bijpraten met mijn klasgenoten.    
Ik ga pas aan het werk als mijn leraar zegt dat het moet.    
Ik houd vijf minuten voor tijd echt wel op met werken.    
Tijdens de les ben ik intensief met de biologie-leerstof bezig.    
Ik stel regelmatig vragen aan de docent.    
Als ik zie dat mijn leraar niets zit te doen, ga ik uitleg over iets vragen.    
Als ik iets niet begrijp vraag ik het mijn leraar.    
Ik lees alleen de vragen, de antwoorden zoek ik in de samenvatting.    
Het gebeurt regelmatig, dat ik verrast word door de bel.    
Ik gebruik de D-toetsen om mijn tekorten vast te stellen.    
Als ik een proefwerk ga leren, maak ik een werkschema, rekening houdend met de uitkomst van de D-Toets.    
Leren is voor mij op de eerste plaats stampen.    
Leren is voor mij met de leerstof bezig zijn.    
Leren is voor mij de leerstof overzichtelijk rangschikken.    
Leren is voor mij schemaís maken.    
Leren is voor mij samenvattingen maken.    
Ik leer alleen dingen uit mijn hoofd, die ik zelf heb opgeschreven.    
Memoriseren doe ik hardop.    
Memoriseren is voor mij de afsluitfase.    
Ik deel de leerstof in in kleine stukken die ik in 20 minuten kan leren.    
Ik herhaal de dingen die ik moet leren tot vervelens toe.    
Ik probeer mij te interesseren voor de leerstof, ook al kost dat moeite.    
Ik verdeel het leren over verschillende dagen..    
Een proefwerk leer ik door een of meer uren achter elkaar door te werken.    
Dingen die ik moeilijk vind, schrijf ik op een los papiertje op, dat ik regelmatig tevoorschijn haal om even te bestuderen.    
Ik maak bij het leren zoveel mogelijk gebruik van de examenbundel.    
Biologie is volgens mij een "stampvak".    
Als je de leerstof voor biologie goed begrijpt, valt er maar weinig te stampen.    
Ik besteed gemiddeld drie uur per dag aan huiswerk, ook in het week-end.    
Ik besteed gemiddeld ...... uur per dag aan huiswerk, ook in het week-end.    
Ik maak elke week een studeerschema, gebaseerd op gemiddeld 21 uur studie.    
Ik maak elke week een studeerschema, gebaseerd op gemiddeld ......... uur studie.    
Ik maak helemaal geen studeerschema.    
Als mijn resultaten tegenvallen, kijk ik altijd wat ik fout gedaan kan hebben.    
Als mijn resultaten tegenvallen, neem ik na schooltijd hierover contact op met mijn leraar.    
Ik vind dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn leerproces.    
Ik ga op tijd naar bed, zeker als ik een proefwerk of tentamen heb.    
Ik ontbijt goed, zeker als ik een proefwerk of tentamen heb.    
De laatste dag voor een proefwerk of tentamen hoef ik er bijna niets meer voor te doen.    
Ik ben nooit erg zenuwachtig op een proefwerk of tentamen, omdat ik weet dat ik alles gedaan heb wat ik kon doen.    

Elk roze vakje dat je hebt aangekruist, geeft een verbeterpunt aan!

Terug naar het overzicht

CONTROLELIJST


Hulpmiddel bij het nagaan of je logboek in orde is.


THEMA____________________________________________________
NAAM_______________________________________KLAS_________ DATUM______________________________________CIJFER________

Waar moet je op letten? Jouw mening Mening docent
  JA NEE JA NEE
Is er een titelblad?    
Is er een werkschema?    
Zijn alle zittingen afzonderlijk met datum aangegeven? Huiswerk met H aangegeven?    
Heeft elke zitting een indeling in: voorbeschouwing (voorgenomen werk), het uitgevoerde werk, en nabeschouwing, met duidelijke layout?    
Is de B-stof compleet (Met bijlagen en al)?    
Is de V-stof compleet (indien opgegeven)?    
Heeft elke paragraaf een kop?    
Hebben de opdrachten een kop? (Indien van toepassing).    
Zijn alle fouten netjes verbeterd met een afwijkende kleur?    
Heb je netjes gewerkt?    
OPMERKINGEN In de nabeschouwing onder andere aandachtspunten noemen en je werkschema bijstellen. __________________________________________________________________________________________
br>___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Terug naar het overzicht

Orientatie op je taken. Inhoud van de voorbeschouwing.
  Nergens Bij sommige lessen Bij veel lessen 0veral
Wat het onderwerp is.    
Welk soort opdrachten er gemaakt moeten worden.    
Welke activiteiten er vereist zijn.    
Hoe je het gaat aanpakken.    
     
     


Terug naar het overzicht

Evaluatie van je werkwijze.
Inhoud van de nabeschouwing.
  Nergens Bij sommige lessen Bij veel lessen 0veral
Wat je hebt gedaan.    
Welke opdrachten moeilijk waren.    
Waarbij je hulp hebtgevraagd.    
Of je je planning hebt bijgesteld.    
Aandachtspunten voor het leren van het proefwerk.    
     
     
  Opmerkingen:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Terug naar het overzicht

Planningsformulier


Planning voor het thema:______________________________ Proefwerkdatum: ____________________


Les/ huiswerksessiespecifieke leer(ling)activiteiten*) datum gepland datum gehaald
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


*) Dus niet: "leren", maar "samenvatting maken van basisstof 4", of "samenvatting van bassistof 4 memoriseren", of "de opdrachten maken van basisstof 4".

Terug naar het overzicht