Dus U wilt graag een onderzoek uitvoeren en een artikel schriven naar aanleiding daarvan?
Hoe het zou kunnen.

Overzicht van dit artikel
Werkwijze
Indeling van het onderzoeksverslag
Planningsformulier.
Checklist

Uit welke onderdelen bestaat het onderzoek?

 1. Een onderwerpkiezen
 2. Achtergrondgegevens verzamelen
 3. Een hoofdvraag formeleren
 4. Een aantal deelvragen opstellen
 5. Een lijst met vragen maken voor een interview.
 6. Het interview afnemen en uitwerken
 7. Een enquête opstellen
 8. De enquête afnemen en uitwerken
 9. Een artikel schrijven, waarin de deelvragen en de hoofdvraag worden beantwoord
 10. Een presentatie voorbereiden en houden
 11. Een evaluatie schrijven.

Een onderwerp kiezen .

Het onderzoek mag gaan over een biologisch onderwerp met maatschappelijke betekenis op een van de volgende gebieden: bedreigde natuur (planten, dieren, ecosystemen), voedselproductie, biotechnologie.
Voorbeelden van onderwerpen met vraagstellingen: Het tropisch regenwoud: hoe erg is het als het tropisch regenwoud verdwijnt? Biotechnologie: hoe gevaarlijk zijn transgene organismen? De zee: kunnen we de zee niet gewoon als afvalbak bestemmen, net zoals andere delen van de natuur tot steden of autosnelwegen zijn bestemd? Biotechnologie: is het klonen van organismen slecht of juist heel goed? Voedselproductie: is de bio-industrie een gewenste of noodzakelijke productiewijze?
Hoe noodzakelijk of gevaarlijk is het gebruik van groeibevorderaars in de veeteelt. Bedreigde dieren: zijn dierentuinen goed voor het redden van bedreigde diersoorten? Biodiversiteit: hoe erg is het uitsterven van een organisme? Natuurontwikkeling: is het ontwikkelen van nieuwe natuur zinvol? Medische ethiek: zijn dure, ingewikkelde orgaantransplantaties wel zinvol? Kan het geld niet beter voor andere patiënten gebruikt worden?
Niet toegestaan zijn onderwerpen als:
"vivisectie", "dierenbescherming", "de zeeleeuw", "vlinders" et cetera. Je moet je onderwerpkeuze en je vraagstelling eerst met je docent bespreken

Een plan van aanpak maken.

Wat moet je allemaal doen? Hoe ga je dat aanpakken? Wanneer moet het klaar zijn? Hoe ga je je tijd indelen? Hiervoor zit er een planningsformulier in deze studiewijzer. Dit moet je met je docent bespreken, zodra het klaar is, en op je beoordelingskaart laten aantekenen.

Achtergrondgegevens verzamelen.

Je moet een aantal bronnen(drie of meer) tijdschriftartikelen, websites of boeken van behoorlijke omvang als basis gebruiken. Aanvullende gegevens kun je verkrijgen bij bedrijven, instellingen, organisaties, kranten, of via vraaggesprekken en enquêtes. Alle bronnen moeten vooraf ter goedkeuring aan de docent worden overgelegd. Je moet van elke bron met de hand een samenvatting schrijven. Deze samenvattingen moeten worden ingeleverd samen met je eigen artikel.

Een voorlopige opzet maken.

Orden je aantekeningen en maak een keuze; niet alles kan of hoeft gebruikt te worden. Bedenk een titel voor jouw artikel en voor de hoofdstukken.

Het artikel schrijven.

De tekst moet geschreven zijn met je eigen woorden in goed Nederlands.
"Knip" fragmenten uit je samenvattingen en schrijf ze aan elkaaar tot hoofdstukken.
Achter elk fragment voeg je een literatuurverwijzing in (naam auteur plus jaartal).
Als je het goed doet, is je artikel korter dan je samenvattingen!
Je mag uit een bron citeren, maar alleen korte stukjes; hooguit enkele zinnen.
Een citaat moet tussen aanhalingstekens geplaatst worden en er moet bij staan waaruit en van wie het citaat afkomstig is.
Schrijf in de derde persoon.
  Terug naar het overzicht

De indeling van het artikel.

NB: ongeldige opgave: "documentatiemap".
Het is namelijk zo, dat je zelf als het ware een documentatiemap samenstelt, en vervolgens je artikel daarop baseert.

Inlevering.

Het artikel moet getypt, gebonden, en in tweevoud worden ingeleverd. Het moet op tijd worden ingeleverd. Verder moeten worden ingeleverd: je werkplan (plan van aanpak), het beoordelingsformulier, je samenvattingen (met de hand geschreven).  Terug naar het overzicht

 PLANNINGSFORMULIER ARTIKEL SCHRIJVEN

Naam:_________________________________________Datum gepland Activiteiten Plaats Datum gerealiseerd
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   Terug naar het overzicht

BEOORDELINGSFORMULIER ARTIKEL

NAAM:_____________________________________________________________


Onderdeel Opmerkingen Datum Paraaf docent
Onderwerpkeuze Met docent besproken; ingeleverd.    
Plan van aanpak Met docent besproken; ingeleverd.    
Bronnen Ter goedkeuring voorgelegd.    
Samenvattingen van het leeswerk Met de hand geschreven, ingeleverd.    
Titelpagina. Bevat de titel en naam van de leerling.    
Inhoudsopgave. Titels en paginanummers. Lijst van illustraties met bronvermelding.    
Inleiding.
(in de derde persoon)
Vraagstelling Afbakening: wat wordt wel en wat niet behandeld? Motivatie voor je keuze.    
De hoofdstukken. titel, begin op een nieuwe pagina;
eigen woorden.
   
Literatuurverwijzingen in de tekst. Elke aan anderen ontleend gegeven is verantwoord met een verwijzing (naam, jaartal)    
Bespreking. (in de derde persoon) Samenvatting. Conclusies, eigen mening, met argumenten onderbouwd.    
Literatuurlijst. (aan het eind) Titel, auteur, uitgever, jaartal, ISBN, naam van het tijdschrift, nummer, datum, de bladzijden, naam van de krant.    
Gebruik van illustraties. Toepasselijk en op de juiste plaats ingevoegd. Met bijschrift.    
Omvang en inhoud van het artikel. Uitgebreid en diepgaand, omvang niet kunstmatig vergroot.    
Inlevering. Op tijd ingeleverd, getypt, gebonden, in tweevoud.    
 Terug naar het overzicht